Угода між дирекцією Щорського вищого професійного училища лісового господарства та представниками учнівського самоврядування


1. Загальні положення

    1.1. Дана угода укладена між дирекцією Щорського вищого професійного училища лісового господарства в особі директора училища Вдовенком Ігорем Станіславовичем та учнівським самоврядуванням  училища в особі Президента Кухаренко Юлії Володимирівни з питань соціального захисту учнівської молоді училища.
    1.2. Дія цієї угоди поширюється на всіх учнів Щорського ВПУЛГ.

2. Зобов’язання дирекції Щорського ВПУЛГ

    2.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку училища затверджувати за погодженням з радою учнівського самоврядування закладу.
    2.2. Видавати накази про відрахування з навчального закладу, виселення з гуртожитку учнів з урахуванням думки органів учнівського самоврядування закладу.
    2.3. Обраних до складу органів учнівського самоврядування учнів не притягувати до дисциплінарної відповідальності без погодження з радою учнівського самоврядування закладу.
    2.4. Створювати умови для навчання, проходження виробничої практики, дозвілля учнівської молоді в закладах і гуртожитках.
    2.5. Залучати раду учнівського самоврядування до обговорення учнівських проблем, які вирішуються в навчальному закладі.
    2.6. Залучати Президента учнівського самоврядування закладу до роботи педагогічної ради, де розглядаються, обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
    2.7. Приймати накази та розпорядження, які стосуються інтересів учнів за погодженням чи участю представників ради учнівського самоврядування.
    2.8. Ставити до відома раду учнівського самоврядування про зміни в навчальних планах і розкладі занять.

3.Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

    3.1. Планування та розподіл стипендіального фонду проводити за участю представників ради учнівського самоврядування закладу.
    3.2. Формувати та використовувати фонд соціальної допомоги учнів-сиріт у відповідності з Положенням і погодженням з радою учнівського самоврядування закладу.
    3.3. Надавати пільги на проживання у гуртожитку учням, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, а також з багатодітних і малозабезпечених сімей.
    3.4. Учнів із числа дітей-сиріт зараховувати на повне державне забезпечення.
    3.5. При залученні учнів до робіт на договірній основі створювати належні умови для праці і відпочинку.
    3.6. Щорічно до початку навчального року в училищі проводити ремонт навчальних приміщень та кімнат загального користування у гуртожитку.

4. Організація дозвілля, спортивно-оздоровча робота

     4.1. Частину коштів, одержаних за надання платних послуг, за роботу на виробництві, від виробничої практики виділяти на проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи.
    4.2. Підтримувати ініціативу та сприяти раді учнівського самоврядування в організації дозвілля учнів (дискотеки, клуби за інтересами, екскурсії, інше).
    4.3. Виділяти кошти для ремонту спортивних майданчиків для занять учнів фізкультурою та спортом.

5. Гарантії діяльності ради учнівського самоврядування.

    5.1. Не притягувати до дисциплінарної відповідальності членів учнівського самоврядування без згоди ради.
    5.2. Забезпечити раду учнівського самоврядування нормативними і методичними матеріалами, які стосуються соціального захисту учнівської молоді.

6. Зобов’язання учнівського самоврядування

    6.1. Виконувати положення Статуту Щорського вищого професійного училища лісового господарства щодо навчально-виховного процесу, брати участь в удосконаленні навчально-матеріальної бази училища, сприяти якості підготовки майбутніх кваліфікаційних робітників.  
    6.2. Брати участь в роботі педрад училища, де розглядаються і обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
    6.3. Контролювати виконання чинного законодавства відносно учнівської молоді.
    6.4. Брати участь в розподілі коштів, які виділені на соціально-побутові потреби учнів, на проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.
    6.5. Брати участь в обговоренні та вирішенні проблем учнівської молоді.
    6.6. Розвивати різноманітні форми організації дозвілля учнівської молоді.
    6.7. Брати участь в організації оздоровлення та відпочинку учнівської молоді.
    6.8. Брати участь у визначенні учнів із числа малозабезпечених сімей для надання їм матеріальної допомоги.
    6.9. Вести постійний контроль за навчальною і трудовою діяльністю учнів.
    6.10. Організовувати роботу з проведення конкурсів на кращу кімнату і поверх, проводити ремонт жилих кімнат, забезпечувати збереження інвентаря та обладнання гуртожитку.
    6.11. Організовувати чергування учнів в навчальному корпусі, навчальних майстернях та гуртожитку, налагодити пропускний режим.
    6.12. Вести пропаганду здорового способу життя, запобігати правопорушенням, вживанню учнями алкоголю, наркотичних речовин, палінню.
    6.13. Брати участь у вирішенні питань відрахування учнів з навчального закладу.

7. Контроль за виконанням угоди

     7.1. Щоквартально на засідання органу учнівського самоврядування та педагогічної ради заслуховувати хід виконання угоди.
    7.2. Підсумки виконання угоди обговорюються щорічно на зборах учнівського та інженерно-педагогічного колективів.
    7.3. У випадку невиконання окремих положень угоди сторони вживають заходи впливу до осіб, з вини яких допущено їх невиконання.

Hosted by uCoz